ZUBAR KOSICE
ZUBÁR KOŠICE
stomatologická
zubná ambulancia

  • SK / EN
  • Košice, Južná trieda 1
  • 055/625 13 23

Informácie pre pacientov

ikona_A

PRVÁ NÁVŠTEVA

Počas prvej návštevy sa vykoná vstupná prehliadka, zhodnotí sa stav chrupu pacienta a stanovia sa ciele liečby.

Pacientovi sa vysvetlia alternatívy liečebných postupov a použitých materiálov, a oboznámi sa s cenou navrhovaných ošetrení.

ikona_B

REGISTRÁCIA

Registrácia pacienta sa vykoná na základe dokladu totožnosti.

Pri registrácii pravdivo informujte lekára o Vašom zdravotnom stave, hlavne o alergiách a o liekoch, ktoré momentálne alebo dlhodobo užívate, a o ďalších skutočnostiach, ktoré súvisia s Vašim zdravotným stavom.

ikona_C

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE A ZMLUVNÍ
PACIENTI

Naša ambulancia má podpísanú zmluvu s nasledujúcimi poisťovňami:

  • s Union zdravotnou poisťovňou, a. s.
  • so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.
  • s Dôverou zdravotnou poisťovňou, a. s.

Podmienkou pre podpísanie zmluvy o zdravotnej starostlivosti je doručenie potvrdenia o vyradení z evidencie u predchádzajúceho zubného lekára alebo čestného prehlásenia, že pacient nie je registrovaný u iného lekára.

Ak je pacient poistený v niektorej z vyššie uvedených poisťovní, má s našou ambulanciou podpísanú zmluvu o zdravotnej starostlivosti a spĺňa zákonom stanovené podmienky, budú mu účtované ceny, ktoré sú v stĺpci "SO ZMLUVOU" aktuálneho cenníka.

Zvýhodnené ceny sú v cenníku farebne odlíšené.

ikona_D

NEZMLUVNÍ PACIENTI

Naši pacienti nemusia byť poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni a ak sú poistení, nemusia mať s našou ambulanciou podpísanú zmluvu o zdravotnej starostlivosti.

V takomto prípade nepožadujeme zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho zubného lekára, ani potvrdenie o vyradení z evidencie.

Nezmluvným pacienton účtujeme ceny, ktoré sú v stĺpci "BEZ ZMLUVY" aktuálneho cenníka.

ikona_E

OŠETRENIE A JEHO CENA

Pacient je vždy informovaný o diagnóze, možnostiach liečby s alternatívami, o liečebnom postupe a o cene a trvaní liečby pred ošetrením.

Pacient si môže vybrať alternatívu, ktorá mu najviac vyhovuje. Cena ošetrenia je stanovená na základe aktuálneho cenníka.

ikona_F

DÔVERA

Základným predpokladom úspešnej liečby je dôvera pacienta v ošetrujúceho lekára a jeho liečebné postupy.

Ak má pacient akékoľvek otázky k stanovenej diagnóze alebo k liečebnému postupu, lekár ich pacientovi vysvetlí.

ikona_G

OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM

V záujme poskytovania služieb v maximálnej kvalite používame objednávací systém na konkrétny dátum a čas. Tento spôsob práce odbremeňuje pacienta od zbytočného čakania v čakárni a poskytuje lekárovi časovú pohodu pri ošetrení.

Termín návštevy je možné dohodnúť najlepšie telefonicky počas ordinačných hodín, alebo zanechaním odkazu na odkazovači. Absencia alebo zrušenie termínu menej ako 24 hodín pred objednaným termínom je spoplatňované.

ikona_H

OHĽADUPLNOSŤ

Žiadame pacientov aj ostaných návštevníkov, aby nevstupovali bez vyzvania do priestoru ordinácie.

Svojou ohľaduplnosťou poskytnete ošetrovanému pacientovi súkromie pri ošetrení a lekárovi umožníte nerušene sa sústrediť na prácu.

Napriek tomu, že sa pri objednaní pacienta vždy odhaduje trvanie ošetrenia, môžu vzniknúť nepredvídané okolnosti, ktoré vyžadujú ďalší čas a objektívne nie je možné ošetrenie ukončiť v plánovanom čase.

Ak sa tak stane, oznámime túto skutočnosť pacientovi v čakárni hneď, ako to pracovné postupy pri ošetrení umožnia.

ikona_I

KÓPIA ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

Pacient môže požiadať o kópiu zdravotnej dokumentácie, ktorú poskytujeme formou kópie overenej lekárom.

Kópiu zdravotnej dokumentácie môže prevziať pacient, zákonný zástupca, alebo splnomocnená osoba so splnomocnením na úkon prevzatia zdravotnej dokumentácie s notársky overeným podpisom pacienta.

Poskytnutie kópie zdravotnej dokumentácie je spoplatňovné podľa aktuálneho cenníka.

Články

Fixné náhrady v stomatológii

Korunky a mostíky, rozdelenie a vlastnosti

Bielenie zubov

Princíp a spôsoby bielenia

Výplňové materiály v stomatológii

Amalgámy, fotokompozity a skloinonomérne cementy, ich vlastnosti a použitie

Pečatenie zubov

Účinná prevencia proti zubnému kazu v ryhách zubov

Endodoncia

Ošetrenie koreňových kanálikov

Galéria

Fotografie našich prác pred ošetrením a po ošetrení a s ukážkami postupov ošetrenia

Estetická stomatológia

Plomby

Korunky a mostíky

Protézy

Dentálna hygiena

© 2003-2024 MUDr. Darina Ščavnická, s. r. o., © Design by somsak

zubar Kosice zubarka "zubar Kosice" zubna stomatologická ambulancia "Košice zubár" zubár Košice zubárka zuby Darina Ščavnická dentist dental dentistry